Quality Games BVBA                       BE0464482817
Korte Elzenstraat 43
2440 Geel
België

 

Laatste wijziging: 01/08/2020

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden van Quality Games (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze websites onder de noemers Quality Games BVBA, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking.
Door het plaatsen een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.
Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden.
Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan.
Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is.
De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 2: Contactgegevens Verkoper
Quality Games
Korte Elzenstraat 43
2440 Geel
IBANnr : BE06 7330 0431 5722
BIC : KREDBEBB

Mail: info@qualitygames.be
Telefoon: +32 (0)14 74 66 40 of +32 (0)479 21 50 05

Artikel 3: Offertes en aanvaarding van de bestelling
Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden.
Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper

Artikel 4: Levering
De levering is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
De levering gebeurd op het door de koper ingegeven adres.
Leveringen kunnen plaatsvinden op adressen die enkel gelegen zijn in België
Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.
We trachten binnen 24 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.
Quality Games heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.
De pakketten worden verstuurd via BPOST, indien het pakket niet afgeleverd kan worden, laat BPOST een bericht na waarin vermeld staat waar u uw pakket kan ophalen. U tekent voor ontvangst bij het effectief in ontvangst nemen van uw pakket.
De goederen worden verzonden op risico van de koper.
In geval van niet-levering van de goederen, zullen de reeds betaalde bedragen aan de koper worden terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
Wanneer er grote pakketten worden besteld, zullen wij aanspraak maken op een externe transporteur of in sommige gevallen zelf over gaan tot levering.

Leveringen met betrekking tot gepersonaliseerde producten krijgen steeds een indicatieve leveringstermijn, de verkoper zal bij alle macht zich hier toe aan proberen te houden. Daar wij ook onderheven zijn aan onderaannemers of externe firma’s hebben wij levertermijnen niet altijd in onze eigen handen. Hierbij adviseren wij steeds een uitloop periode in acht te nemen van 10 tot 14 dagen. Producten die niet tijdig geleverd kunnen worden, zullen steeds gecommuniceerd worden. Laattijdig leveren heeft geen aanspraak tot ontbinding of annulatie van het order, tenzij beide partijen hierin overeenstemmen.

Artikel 5: Overmacht
Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit.
Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen oorlog, stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand overstromingen of alle natuurrampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.

Artikel 6. Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel, en exclusief verzendkosten.
(Voor meer info over de verzendtarieven, kan u de aparte rubriek met verzendkosten raadplegen)
De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 7. Betalingen
U kan kiezen uit volgende betaalmogelijkheden:
-Overschrijving
-Bankkaart: Bancontact/Mister Cash
-Kredietkaart: Visa/ Mastercard
De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen
Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen ( vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.
Bij niet betaling op vervaldag, wordt het saldo van de verschuldigde factuur van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 EUR en een nalatigheidsintrest van 12% per jaar vanaf de datum van de opeisbaarheid.

Bij niet betaling van het verschuldigde factuur, worden toegekende kortingen in mindering gebracht en komen deze eveneens te vervallen.

Artikel 8. Ruilen , retouren
De verzendkosten alsmede het verzendrisico bij een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
Artikelen, welke zijn afgeprijsd met 50% korting of meer, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.

Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
U dient Quality Games na ontvangst van uw bestelling binnen de 14 kalenderdagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. U ontvangt dan een retourbon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen.
Het artikel dient binnen de 19 kalenderdagen (5 dagen na het einde van de verzakingstermijn) na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.
Worden niet teruggenomen : (ook al worden ze tijdig teruggestuurd)
” Artikelen die werden beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding.
” Artikelen waarvan de verpakking niet de originele is, onvolledige artikelen.
” Artikelen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of uzelf.
” Artikelen teruggezonden in deze staat blijven bij Quality Games ter beschikking van de koper die ze moet betalen.
” Artikel onder de noemer personalisatie, die op maat zijn ontworpen voor de koper. Tenzij in wederzijds overeenkomen.

Let op: gemaakte kosten met betrekking tot het personalisatie proces worden niet terugbetaald en altijd doorgerekend, ook bij annulatie van het order.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
Opgelet: de verzendkosten voor het retour sturen van het in te ruilen artikel komt voor rekening van de klant.
Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.
Indien u één of meerdere artikelen terugstuurt (en een terugbetaling ontvangt) en hierdoor uiteindelijk voor minder dan 75€ aangekocht heeft, worden de verzendkosten (5,95€ binnen België) afgehouden van het terug te betalen bedrag.
RETOURADRES: Korte Elzenstraat 43  2440 Geel
U hebt ook steeds de mogelijkheid om na afspraak de artikelen op het retouradres om te ruilen.

Artikel 8.1 Restitutie & kortingen

Bij restitutie van een deel/volledig order, waarbij er sprake is over totaal kortingen op factuur basis , zullen deze in mindering worden gebracht op de creditnota en het deelbedrag van de restitutie. Bij klanten die onder een specifieke kortingsgroep vallen, zullen eveneens herleid worden naar een 0% kortingsgroep.

Verkregen kortingen, actievoorwaarden en kortingsbonnen komen hierbij onmiddellijk te vervallen. Terugbetalingen worden binnen de 14 dagen verwerkt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van “Quality Games” tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.

Artikel 10. Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient binnen de 14 kalenderdagen de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 10 dagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening
Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt uitsluitend gedragen door de koper.
Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het alsdan binnen een termijn van 14 dagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten ook door de verkoper kan terugbezorgd worden aan de koper tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als van de eerste levering van het product aan de koper.

Artikel 11. Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12. Waarborg
De verkoper kan slechts gehouden zijn tot het geven van een garantie dewelke overeenstemt met de garantie dewelke door de fabrikant wordt gegeven met betrekking tot het betreffende product. De verkoper kan enkel worden aangesproken voor schade rechtstreeks veroorzaakt door het door hem verkochte product indien deze schade rechtstreeks te wijten is aan een opzettelijke fout van de verkoper en kan de alsdan door de verkoper te vergoeden schade aan de koper nooit groter zijn dan het door de verkoper gefactureerde bedrag.
Indien de koper zelf wijzigingen of aanpassingen aan het product gaat aanbrengen is elke garantie door de verkoper automatisch uitgesloten en kan de verkoper nooit voor enige schade worden aangesproken wat de oorzaak mogen zijn.

Artikel 13. Nietigheid
Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 14. Persoonsgegevens
De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot Quality Games BVBA, Korte Elzenstraat 43 2440 Geel , info@qualitygames.be

Artikel 15. Toepasselijk recht
Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

 

Verhuur/ uitleen voorwaarden

 

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/ uitlener, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 2.
Duur van de overeenkomst.

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 3.
Levering en terugbezorging.

3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/ uitleen contract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg.
Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Leveringstermijn.
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Indien de verhuurder de levering tot zich neemt zal de huur periode starten in overeenstemming met de huurder.

Voorbeeld A: Huur evenement Datum 02/01/2022

 

 • Levering gehuurde goederen gebeurt in de ochtend, eerste werk
 • Ophalen van de goederen gebeurt diezelfde avond, tenzij anders overeengekomen

 

 

 

Voorbeeld B: Huur evenement Datum 03/01/2022

 • Levering: dag voordien, laatste werk (02/01/2022)
 • Effectieve huurperiode – 03-01/2022 –
 • Ophalen: dag nadien, ochtend, eerste werk (04/01/2022)

 

In geen geval kan de huurder beslissen deze termijn niet te respecteren , tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 6.
Verplichtingen huurder.

6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde;
d. Aansluitmogelijkheden voor de geleverde toestellen.

Artikel 7.
Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 8. Waarborgsom.
8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.
8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging als in artikel “Opzegging/ ontbinding” lid 2 bedoeld.
8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 9. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 10.
Schade en gebreken.

10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 12.
Aansprakelijkheid.

11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 13.
Mededelingsverplichtingen huurder.

13.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 14.
Opzegging/ ontbinding.

14.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
14.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
14.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
14.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

14.5. Bij ontbinding van de overeenkomst, heeft de verhuurder onverminderd het recht op een schade vergoeding bij toestellen die in bruikleen zijn verkregen als voorwaarden van een lopende bestelling (langere leveringsvoorwaarden).

Artikel 15.
Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 16.
Betaling.

16.1. De wijze van betaling zal ten alle tijden geschieden via bankoverschrijving of cash bij levering of ophaling

Artikel 17.
Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in België te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 18.
Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen onder de handelsrechtbank vallen, tenzij anders bevoegd. Deze zal zonder betwisting doorgaan naar keuze van de verhuurder.